TERUGBLIKKEN #2 | PROJECT PELGRIMAGE

Can’t make any sense of this? You can also read this post in English.

Daar ging ik dan. Met een loeizware backpack op mijn rug, trok ik de deur achter me dicht en stapte ik de vrieskou in op weg naar Santiago. Op 1 maart was het alweer een jaar geleden dat ik mijn reis begon! Tijd voor een terugblik in de vorm van een reeks verhalen. Vandaag vertel ik iets over het ontstaan en de voorbereidingen van mijn pelgrimstocht.

hoe het begon

Pelgrimage. Ik heb het altijd iets fascinerends gevonden. Tijdens mijn studie Religiewetenschappen kwam ik steeds meer te weten over deze vorm van reizen. Spiritueel of niet, bewust of onbewust, het op weg zijn naar iets brengt voor velen toch altijd een soort doel, hoop of verwachting met zich mee. Dit kan de reis zelf zijn, de bestemming of misschien wel het terugkomen.

Gedurende mijn studie heb ik een schat aan pelgrimsverhalen gelezen, waardoor mijn bewondering voor pelgrims groeide. Met eindeloos doorzettingsvermogen, kracht, geduld en geloof volbrachten ze datgene wat ze met een zekere spanning en soms met angst tegemoet traden. Geen weg was te lang, geen berg te hoog, geen dag te heet.

In interviews las ik vaak dat pelgrims bij terugkomst vaak opmerken dat ze zijn veranderd; dat er iets is gebeurd waardoor ze anders in het leven staan, dingen in een nieuw licht zien. Na mijn master te hebben behaald vond ik dat ik wel genoeg had gelezen: tijd om dit pelgrimeren te ervaren.

pelgrimeren, maar waarheen?

Het besluit was gemaakt: ik ga pelgrimeren. Maar waarheen? Aangezien ik was afgestudeerd op de islamitische bedevaart naar Mekka (de Hadj) had ik dolgraag naar Mekka gewild. Dit kan helaas niet, omdat ik geen moslim ben, dus ik moest een ander plan bedenken. Misschien iets in Europa, iets wat ik alleen kan doen en iets wat niet teveel geld kost… En toen had ik het! Ik ga de Camino de Santiago lopen.

Een maand lopen leek me niet voldoende (vraag mij niet waarom) en het leek me ook wel tof om een keer lopende een grens over te steken (ook hier heb ik geen antwoord op), dus ik besloot direct dat ik vanuit Nederland zou vertrekken. Project Pelgrimage was nu een feit. Meteen ging ik van start met de voorbereidingen!

het voorwerk

Routes zoeken, accomodatie vinden, tent mee of niet, de juiste spullen kopen… Achteraf gezien had ik misschien wel iets meer tijd mogen besteden aan het voorwerk, maar de omstandigheden maakte het ook niet bepaald eenvoudig. Drie maanden voor vertrek viel ik languit op de straat en kneusde mijn ribben. Lopen ging ok, maar trainen met een rugzak was onmogelijk. Komt allemaal wel goed, dacht ik.

En toen was het eind februari. Tijd voor verwachtingen had ik niet, ik was te druk bezig met de laatste dingen te regelen voor mijn vertrek. Dat kwam sneller dan ik dacht.

Deur dicht. Dikke doei. Op weg naar Santiago.

Liefs,


REMEMBERING #2 | PROJECT PILGRIMAGE

There I went. Carrying a tremendously heavy backpack, I closed the door behind me and faced the freezing cold on my way to Santiago. On the 1st of March it was already one year ago that I commenced my journey! Time to look back, which I’ll do through a series of stories. Today will be all about the beginning and the preparation of my pilgrimage.

how it all began

Pilgrimage. I’ve always found it fascinating. Whilst studying Religious Studies, I gained lots of knowledge regarding this form of travel. Spiritually motivated or not, aware or unaware, journeying to something brings about a certain goal, hope or expectation. This can be the journey itself, the destination or, perhaps, the return.

During my university studies I’ve researched pilgrimage and read a wide array of pilgrim narratives. My admiration for pilgrims was growing. With endless perseverance, strength, patience and belief they fulfilled that which they initially faced with excitement and, sometimes, with fear. No road was too long, no mountain to high, no day too hot.

In interviews I read that, upon return, pilgrims frequently report that they’ve changed; that something happened which allows them to see things from a different perspective, they regard life differently. After I obtained my master’s degree, I found I’d read enough: time to experience the act of pilgrimage myself.

a pilgrimage, but where to?

The decision was made: I’m going on a pilgrimage. But where to? As I graduated on the Islamic pilgrimage to Mecca (the Hajj) I would’ve loved to go to Mecca. Unfortunately, as I’m not a Muslim, this wasn’t a possibility so I had to come up with something else. Something in Europe perhaps, something I can do by myself, and doesn’t cost a fortune… And then it popped into my mind! I was going to walk the Camino de Santiago.

A month of walking seemed so short (don’t ask) and I thought it would be cool to cross a border whilst walking (not sure why), so I decided directly that I would depart from the Netherlands. The decision was made, Project Pilgrimage was real, so I started with the preparations immediately.

the preparatory work

Looking for routes, finding places to sleep, taking the tent or not, buying the right gear. Looking back, I probably should’ve spent a little more time preparing this trip, but the circumstances didn’t makes things very easy either. Three months before I left, I fell and bruised my ribs. I could walk but training with a backpack was impossible. It will be alright, I thought.

And then it was the end of February. I didn’t have time for expectations, as I was too busy preparing the last things before I left. And that moment came faster than I’d expected.

Door closed. See you later. On my way to Santiago.

Love,

One thought on “TERUGBLIKKEN #2 | PROJECT PELGRIMAGE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s